Logo
pierwszy trening

Arrachion Judo Kids Cup – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

21.09.2018

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym komunikatem zawodów JUDO - Arrachion Judo Kids Cup, które odbędą się już 27 października w Olsztynie!

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NA ZAWODY JUDO

Arrachion Judo Kids Cup

Olsztyn, 27.10.2018

1. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie „Arrachion” Olsztyn

2.TERMIN
27.10.2018r. sobota

3. MIEJSCE ZAWODÓW
Olsztyn, Ginazjum nr 13 ul. Jeziołowicza 2

4.BIURO ZAWODÓW / ORGANIZACJA ZAWODÓW
Kierownik Biura zawodów p. Szymon Bońkowski tel. 608-190-991
Organizacja p. Szymon Bońkowski tel. 608-190-991

5. ADRES ORGANIZATORA
Stowarzyszenie „Arrachion”
10–900 Olsztyn, ul. Gietkowska 9c/2
e-mail: arrachion-zgloszenia@wp.pl

6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH/
SYSTEM ZAWODÓW
1. Zawody zostaną rozegrane na 2 matach, pole walki 5x5m zgodnie z obowiązującymi przepisami walki i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo.
2. Do zweryfikowania zawodniczki/zawodnicy muszą posiadać aktualne badania sportowo – lekarskie/ pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.
3. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ).
4. Chłopcy i dziewczynki walczą razem. Dziewczęta jedną kategorię wagową niżej.

7. WIEK /
STOPIEŃ SZKOLENIOWY
Wiek uczestników :
2007-2008
2009-2010

8. KATEGORIE WAGOWE
Ustala się 9 kategorii wagowych w poszczególnych grupach wiekowych po zważeniu zawodników w dniu zawodów

9. CZAS WALKI
Efektywny czas walki – 2 minuty, Golden Score – 1 minuta.

10. JUDOGI
1. Zawodniczka/zawodnik jako pierwszy ubiera białą judogę. Drugi zakłada niebieskie judogi lub białą judogi z czerwoną przepaską.
2. Kontrola judog odbywa się zgodnie z zasadami Sokuteiki
3. Podczas ceremonii dekoracji obowiązuje judogi.
4. Dopuszcza się posiadanie na judogi backnumbers ze swoim nazwiskiem.

11. KOSZTY UCZESTNICTWA
Uczestniczące Kluby.

12. OPŁATA STARTOWA
30,00 zł od uczestnika płatne gotówką podczas pobierania kart wagowych przed ważeniem.
Zgłoszenie dokonane po terminie oraz w dniu zawodów to dopłata 20zł do opłaty startowej (w sumie 50 pln)

13. KIEROWNIK ZAWODÓW
p. Szymon Bońkowski

14. SĘDZIOWANIE / PRZEPISY WALKI
1.Zakaz stosowania shime waza i kansetsu waza.
2. Zawody zostaną rozegrane i sędziowane zgodnie z aktualnymi zasadami sędziowania walk

15. ZGŁOSZENIA SPORTOWE
DO ZAWODÓW
do 24.10.2018 (włącznie)
Kluby dokonują zgłoszeń na adres mailowy : arrachion-zgloszenia@wp.pl
najpóźniej do godziny 20:00 dnia 24.10.2018r W zgłoszeniu proszę podać imię , nazwisko, rok urodzenia i aktualną wagę

16. WERYFIKACJA
DO LOSOWANIA
Ostatecznej weryfikacji do losowania dokonuje Kierownik Zawodów w terminie:
27.10.2018r

17. WAŻENIE /
KONTROLA BADAŃ LEKARSKICH /
ZGODA RODZICÓW
Waga oficjalna (Hala Sportowa):
27.10.2018r. - Hala sportowa- 09:00 – 10:00
Zawodnicy:
Podczas ważenia należy posiadać kartę wagową. Trener/opiekun jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział dziecka w zawodach. W przeciwnym razie dziecko nie będzie dopuszczone do turnieju.
Uwaga:
1. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym w kategorii wagowej, w której został zgłoszony zostanie automatycznie przepisany do innej kategorii wagowej!
2. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i T-shirt, zawodnik bieliznę osobistą.

18. PROGRAM ZAWODÓW
27.10.2018 – (sobota) harmonogram wstępny
Godz. 08:30 Otwarcie Hali
Godz. 09:00-10:00 Waga oficjalna .
Godz. 10:00-11:00 Weryfikacja i losowanie zawodników
Godz. 11:15 Uroczyste otwarcie zwodów
Godz. 11:25 Rozpoczęcie walk każdej grupy wiekowej.
Walki eliminacyjne, repasażowe, walki finałowe do
do wyłonienia zwycięzców bez przerwy.
Ceremonia dekoracji sukcesywnie po rozegraniu
danej kategorii wiekowej.

19. NAGRADZANIE / CEREMONIA DEKORACJI
1. Medale i dyplomy otrzymują zawodniczki/zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej.
2. Puchar dla najlepszego zawodnika w danej kategorii wiekowej

20. INNE INFORMACJE

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie poczynią.
2. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora (lub osób z nim współpracujących) w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
4. Uczestnik lub zgłaszający go klub przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuje się przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu / komunikatu organizacyjnego. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Kierownik Zawodów.
5. W momencie zgłoszenia do zawodów trenerzy, opiekunowie i zawodnicy zgadzają się z warunkami uczestnictwa.
6. Dziewczęta walczą razem z chłopcami ale o jedną kategorię wagową niżej.
7. Prawni opiekunowie niepełnoletnich wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów: nazwisko, imię, rok urodzenia i stopień. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania:
A) wizerunków uczestników zawodów w materiałach fotograficznych, nagraniach filmowych oraz wywiadów z uczestnikami, a także
B) wyników zawodów (statystyki) z danymi osobowymi, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych zawodów w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych.
8. Uczestnicy w chwili rejestracji do zawodów wyrażają akceptację niniejszej deklaracji oraz zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

 

 

21.09.2018

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol

 uwolnij pasję_uwolnij pasję_uwol